Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση – Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας

Λίμνη Χειμαδίτιδας Φλώρινα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση – Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση – Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την κατηγορία Υδραυλικών Έργων 1.432.255,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και συνολικής δαπάνης 1.810.400,00€ (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. & αναθεώρηση).

 1. Το έργο συντίθεται από τις’ ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- Ταξινόμηση του έργου κατά CPV : 5246400-7
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη; άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr) Ενότητα Εξυπηρέτηση Πολιτών/Προκηρύξεις-Διακηρύξεις) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/11/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’.
 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
 1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα  1.432.255,67 € που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ..),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των   παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν. απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 29.200,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες μεγαλύτερη από τον χρόνο ισχύος των προσφορών.
 2. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ MAΚEΔONIA 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους κωδικός εν. (2018ΕΠ00510003). Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις
 3. Για το παρόν έργο προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση.
 4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Οι αποκλειστικές; και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στη Ε.Σ.Υ.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Πατήστε εδώ για Τεχνική Περιγραφή.

Πατήστε εδώ για Τιμολόγιο μελέτης.

Πατήστε εδώ για τα λοιπά αρχεία.