Διακήρυξη για την παραχώρηση κατά χρήση, ακινήτου έκτασης 11.662,23 τ.μ. στο Αγρόκτημα «ΠΥΛΩΡΩΝ» Ν. Γρεβενών για γεωργική χρήση

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 11.662,23 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΠΥΛΩΡΩΝ» Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΔΑ: ΩΘΔ27ΛΨ-ΝΧΙ)


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 (παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
5. Την 6950/11-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2468/04-06-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 351 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στο Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρης», θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Γρεβενών στις 5 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:30 π.μ.
2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:
Έκταση 11.662,23 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 44β αγρού του Αναδασμού έτους 1995 του αγροκτήματος «ΠΥΛΩΡΩΝ» Ν. Γρεβενών, συνολικής έκτασης 12.093 τ.μ., όπως κυρώθηκε με την αριθ.3370/09-06-1999 απόφαση Νομάρχη Γρεβενών (ΦΕΚ 1254/Β/17-06-1999) και όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ