Διαγωνισμός

Διακήρυξη για την παραχώρηση κατά χρήση, ακινήτου έκτασης 3.617,62 τ.μ. στο Αγρόκτημα «ΠΥΛΩΡΩΝ» Ν. Γρεβενών για γεωργική χρήση

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 3.617,62 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΠΥΛΩΡΩΝ» Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΔΑ: ΩΟΞΛ7ΛΨ-3ΛΘ)


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 (παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
5. Την 6950/11-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2468/04-06-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 351 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στο Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρης», θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Γρεβενών στις 4 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 10:30 π.μ.
2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:
Έκταση 3.617,62 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του με αριθμό 195α χέρσου κοινόχρηστου τεμαχίου του Αναδασμού έτους 1995 του αγροκτήματος «ΠΥΛΩΡΩΝ» Ν. Γρεβενών, συνολικής έκτασης 1.052.009 τ.μ., όπως κυρώθηκε με την αριθ.3370/09-06-1999 απόφαση Νομάρχη Γρεβενών (ΦΕΚ 1254/Β/17-06-1999) και όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ