Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.198,61 τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο – Εορδαίας Ν. Κοζάνης

Μεσόβουνο Εορδαίας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.198,61 τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο – Εορδαίας Ν. Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.198,61 τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο – Εορδαίας Ν. Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010)».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Την αριθμ. 102912/2582/07-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

6. Την από 02-12-2016 αίτηση της κας Παραστατίδου Πετρούλας του Νικολάου.

7. Το αριθμ. Δ.Υ./27-06-2018 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης, μαζί με τη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη μηχανικού, με τα οποία βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.

8. Το υπ’ αρ. 156/29-01-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

9. Το υπ’ αρ. 1715/12-02-2018 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης.

10.Το υπ’ αρ. 8557/614/09-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της ΠΜ, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

11.Την αριθμ. 102/2018 απόφαση μας περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στο γραφείο 17 του 1ου ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 10:30 και ώρα λήξης στις 10:45.

2. Στοιχεία των προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Α) Η έκταση των 4.198,61 τ.μ. εμπίπτει εντός το υπ΄ αριθμ. 528ε τεμαχίου συνολικής έκτασης 130.791 τ.μ., το οποίο φέρεται στον πίνακα του Αναδασμού του αγροκτήματος Μεσόβουνο Ν. Κοζάνης έτους 1974 ως «Χέρσο κοινόχρηστο».

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 102/2018 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα Τριάντα ευρώ και Εβδομήντα ένα λεπτά (30,71 €) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 4.198,61 τ.μ. Εκατόν είκοσι οκτώ Ευρώ και Ενενήντα πέντε λεπτά (128,95 €) το έτος.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

Για τη Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.198,61 τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο – Εορδαίας Ν. Κοζάνης,

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: ΩΖ6Ν7ΛΨ-Μ5Μ)