Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.483,099 (3.920,425 – 4.430,267 & 2.132,407) τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης

Μεσόβουνο Εορδαίας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.483,099 (3.920,425 – 4.430,267 & 2.132,407) τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.483,099 (3.920,425 – 4.430,267 & 2.132,407) τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010)».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Την αριθμ. 102912/2582/07-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

6. Τις από 05-09-2016 και 20-03-2018 αιτήσεις της κας Τζιτζιόβα Μαρίας του Νικολάου.

7. Το αριθμ .Υ./12-04-2017 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης, μαζί με τη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη μηχανικού, με τα οποία βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.

8. Το υπ’ αρ. 1253/05-05-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

9. Το υπ’ αρ. 12717/04-05-2017 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης.

10.Το υπ’ αρ. 70829/6960/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

11.Την αριθμ. 96/2018 απόφαση μας περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στο γραφείο 17 του 1ου ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 10:45 και ώρα λήξης στις 11:00.

2. Στοιχεία των προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Α) η έκταση των 3.920,425 τ.μ. εμπίπτει εντός του υπ΄ αριθμ. 894 τεμαχίου συνολικής έκτασης 5.625 τ.μ., το οποίο φέρεται στον πίνακα της Αναμορφώσεως αγροκτήματος Μεσόβουνο Ν. Κοζάνης έτους 1972 ως «Διαθέσιμο»

Β) η έκταση των 4.430,267 τ.μ. εμπίπτει εντός του υπ΄ αριθμ. 71ε τεμαχίου συνολικής έκτασης 18.547.487 τ.μ., το οποίο φέρεται στον πίνακα της Αναμορφώσεως αγροκτήματος Μεσόβουνο Ν. Κοζάνης έτους 1972 ως «Κοινόχρηστο -Βοσκότοπος» (Κοινόχρηστες εκτάσεις – βοσκότοποι)

Γ) η έκταση των 2.132,407 τμ εμπίπτει εντός του υπ΄ αριθμ. 895 τεμαχίου συνολικής έκτασης 3.438 τ.μ., το οποίο φέρεται στον πίνακα της Αναμορφώσεως αγροκτήματος Μεσόβουνο Ν. Κοζάνης έτους 1972 ως «Διαθέσιμο»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

Για τη Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.483,099 (3.920,425 – 4.430,267 & 2.132,407) τ.μ. στο αγρόκτημα Μεσόβουνο Εορδαίας Ν. Κοζάνης,

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 7ΣΞΤ7ΛΨ-ΣΨΡ)