Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης, ΠΕ Καστοριάς προϋπ. 120.000€

Στηθαία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο « Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», με προϋπολογισμό 120.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία: 96.774,19 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24%): 23.225,81 .

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr). Πληροφορίες στο τηλ.: 2467350326, Fax: 2467350359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πνευμονίδης Ιωάννης.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-05-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΠΝΧ7ΛΨ-ΑΟ4)

Δείτε εδώ ολόκληρη Διακήρυξη