Διαγωνισμός

Διακήρυξη – Διαμόρφωση χώρων στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας – Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με προϋπολογισμό #100.000,00 Ευρώ #.

–     κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».

με προϋπολογισμό #81.300,82 Ευρώ# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων),

Σύνολο εργασιών 59.911,88
Γ.Ε. + Ο.Ε. 10.784,14
Απρόβλεπτα 10.604.79
Αναθεώρηση 0,00
Απολογιστικά 0,00
ΦΠΑ 23% 18.699,19
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις   13 – 08 – 2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στην Γραμματεία της Δ.Τ.Ε. Φλώρινας, στο τηλέφωνο 23850-54513, Fax επικοινωνίας 23850-54524,
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 – 08 – 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (στην έδρα της υπηρεσίας ) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.
  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Πατήστε εδώ.