Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για την Π.Ε. Φλώρινας

Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για την Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας για την Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται συνολικά στα 166.541,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης για το διάστημα Νοέμβριος 2018 – Οκτώβριος 2019 (προμήθεια 37.700 λίτρων περίπου πετρελαίου κίνησης προϋπολογισμού 54.665,00 €, προμήθεια 9.800 λίτρων περίπου βενζίνης αμόλυβδης προϋπολογισμού 15.876,00 €, προμήθεια 80.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 96.000,00 €).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 39.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας για την Α’ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 53.196,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019 και ο προϋπολογισμός της προμήθειας 25.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας για την Β’ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 34.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 4.500 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Φλώρινας για την Α’ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 6.138,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019 και ο προϋπολογισμός της προμήθειας 7.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Φλώρινας για την Β’ καταναλωτική περίοδο ανέρχεται στα 9.548,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019.

Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη, είτε μεμονωμένα κατά περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 21/9/2018.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/10/2018 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών είναι η: 19/10/2018 ώρα 10.00 π.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-10-2019 για την Π.Ε. Φλώρινας με δικαίωμα παράτασης μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού 10% της προαίρεσης και των συνολικών ποσοτήτων, και για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας (ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-12-2019.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του είδους ή του συνόλου των ειδών καυσίμων για τα οποία δίνει προσφορά.

Δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, είτε για επιμέρους είδος και ποσότητα. Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου, με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας τη χαμηλότερη τιμή/τόνο (χωρίς ΦΠΑ) και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος καυσίμου, μέση τιμή της περιοχής, του Πρατηρίου Τιμών καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τη μέρα παράδοσης του είδους χωρίς ΦΠΑ και που αντιστοιχεί στη ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, καθώς και τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Ο Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για την Π.Ε. Φλώρινας έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Πατήστε εδώ.