Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Εργασίες αποχιονισμού

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020–2021 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (ΕΣΗΔΗΣ: A/A 93813). CPV: 90620000-9

Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1: «1.1 ΕΔΡΑ: ΓΡΕΒΕΝΑ, 1.2 ΕΔΡΑ: ΔΕΣΚΑΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 πλέον ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες.

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 8.064,52 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις

a. Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

b. Κράτηση 0,07% υπέρ ΑΕΠΠ.

3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου

c. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου.

d. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 28/07/2020 και ώρα 15:00.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100002 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 15:00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

Συνημμένα:

  1. Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΥΒ7ΛΨ-ΥΟΓ)
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. ΑΔΑΜ
  4. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ