Αποχιονισμός

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 Νομού Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 Νομού Φλώρινας

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 Νομού Φλώρινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 6/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 99120

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ. 1253/15-9-2019 (ΑΔΑ
6ΟΙΑ7ΛΨ-Ι7Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό
Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής/ώρα την διαδρομή για την ανάδειξη αναδόχου
«Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο
2020-2021 Νομού Φλώρινας».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 201.574,80 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά,
μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 24/9/2019. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9/10/2020 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 15/10/2020 και ώρα 10:00.

Η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε μετά την παρέλευση του 8μήνου για την χειμερινή
περιόδου 2020-21. Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 3.251,21 € για το σύνολο των έξι (6) διαδρομών ή 541,87 € ανά διαδρομή.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Το έργο με κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541/2020 Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ..

Ο Διαγωνισμός (διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 201.574,80 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Την Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών για τους όρους της Διακήρυξης
Την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη, Περίληψη της διακήρυξης και Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.