Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια και μεταφορά 900 τ. αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού στο ΕΟ Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (Ορθή Επανάληψη)

Εργασίες αποχιονισμού

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια και μεταφορά 900 τ. αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού στο ΕΟ Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (Ορθή Επανάληψη)

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ΠΔΜ διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αριθμό Διακήρυξης 8/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.   (cpv 34927100-2) για το έτος  2019.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής ανά τόνο (χωρίς  τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ): 70.000,00 ευρώ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕ 541)

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη από τις 23/11//2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 17 /12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ αριθμ. Συστήματος:65701 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/νσης στον Ελληνικό Τύπο 23-11-2018, ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 8/2018 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.2467350279, fax: 2467350353).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Δείτε εδώ αναλυτικά την Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά 900 τ. αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού στο ΕΟ Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (Ορθή Επανάληψη)

Δείτε εδώ την υπ’ αρίθμ. 8/2018 Διακήρυξη του Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά 900 τ. αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού στο ΕΟ Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (Ορθή Επανάληψη)