Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Μεταφορά μαθητών

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 2.323.209,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Στοιχεία Επικοινωνίας.

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση.

Είδος διαδικασίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Η δαπάνη για την ανωτέρω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.21.03.192.0821.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 – 2019 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019 (για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 01/09/2018 μέχρι 30/06/2019) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με δυνατότητα παράτασης αυτού για τρεις μήνες.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα. Τα τμήματα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α) Τα Τμήματα 1 έως 8 θα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Φλώρινας

β) Τα Τμήματα 9 έως 14 θα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αμυνταίου.

γ) Το Τμήμα 15 θα περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Πρεσπών.

δ) Το Τμήμα 16 θα περιλαμβάνει δρομολόγια με ΔΧ Επιβατικά (ΤΑΞΙ) για τη μεταφορά μαθητών όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα από τα Δρομολόγια Λεωφορείων χωρικής αρμοδιότητας:

Φλώρινας (Τμήματα 1 – 8), Αμυνταίου (Τμήματα 9­14) και Πρεσπών (Τμήμα 15).

Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων, του παραρτήματος Α, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων στον ίδιο μειοδότη.

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το Τμήμα 16 Μεμονωμένων Δρομολογίων από ένα έως δύο δρομολόγια ανά άδεια ταξί από τα με αριθ. 1 έως 118.

Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός έως δύο δρομολόγια, εφόσον αυτά αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.

Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.323.209,94 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης έως 50% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και χωρίς δικαίωμα προαίρεσης:

1.249.037,60 € δικαίωμα προαίρεσης:

624.518,81 €, σύνολο προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου δικαιωμάτων προαίρεσης:

1.873.556,41 € ΦΠΑ : 449.653,54 € ).

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για τα λοιπά αρχεία πατήστε εδώ.