Διαγωνισμός

Ανοικτός Πρόχειρος Διαγωνισμός για υλικά διαγράμμισης στην ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αριθμό Διακήρυξης 3/2016, για την προμήθεια 9.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 8.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 5.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 500 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, Προϋπολογισμός(μαζί με ΦΠΑ): 55.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 27-05-2016, ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3/2016 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, τηλ. 2467350309).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς                  Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

    Σωτήριος Σ. Αδαμόπουλος                                     Θεόδωρος Καρυπίδης

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης