GDPR eu logo

Ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Ο αριθμ. 2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
 3. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
 4. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα).
 5. To N. 442/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Το με αριθμό 119115/331/28-06-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών (Ορθή Επανάληψη).
 9. Την αριθμ. 1934/18 (Α.Δ.Α Ω84Φ7ΛΨ-4ΕΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Προσκαλούνται

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης,  να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την 17/07/2018 και ώρα 15:00 για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 €, χωρίς ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τις: Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηλ. 2461351172 κα Ντίνα Ελένη και Δ/νση Διοίκησης τηλ. 2461351298 Κα Καρακούλα Άννα. Για θέματα διαγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα Προμηθειών τηλ 2461351194, Τούμπας Χρήστος.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης είναι παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR), για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και συνυποβάλλονται:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο,  σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό επάγγελμα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για ότι:

α) Δεν  τελεί  σε  πτώχευση   ή   σε   διαδικασία  κήρυξης πτώχευσης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

β) Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

 1.  Φορολογική Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2.  Ασφαλιστικές ενημερότητες (ΕΦΚΑ) για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.
 4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 5. Πρότυπη Δήλωση Φορέα Υλοποίησης. (σύμφωνα με το υπόδειγμα)

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Τον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός αυτής
 3. Τα στοιχεία του αποστολέα

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της μέχρι 28/02/2019

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να εξασφαλίζει την παροχή έγκαιρης και αρίστης ποιότητας υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν και τους όρους της παρούσης.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

  • Δεν επιτρέπεται η χρήση πληροφοριών αυτών, πέραν του σκοπού των εργασιών που ανατίθενται.
  • Τα συμβαλλόμενα μέρη αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της παρούσας και διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι αυτοί γνωρίζουν και αποδέχονται τις υποχρεώσεις εχεμύθειας.
  • Θα λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών του.

   Εάν οποιαδήποτε στιγμή, υπάρξουν ενδείξεις ‘ότι έχουν διαρρεύσει ή πρόκειται να διαρρεύσουν πληροφορίες, θα ενημερωθεί άμεσα η Π.Δ.Μ

  • Δύναται να ελεγχθεί οποιαδήποτε προσωπικός υπολογιστής ή φορητό αποθηκευτικό μέσο του αναδόχου, βρεθεί στην υπηρεσία.
  • Ο ανάδοχος με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετιζόμενες με την εν γένει κατάσταση της ΠΔΜ, χωρίς προηγούμενη άδεια της αναθέτουσας αρχής.
  • Οι όροι της σύμβασης δεσμεύουν τον ανάδοχο ακόμα και μετά τη λήξη των εργασιών του.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Συνημμένα:

Η Ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τις  τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή doc

 

 

Ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας