Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019

Μεταφορά μαθητών

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019» συνολικού προϋπολογισμού 1.798.479,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 62032).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/08/2018 και ώρα 15:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

 1. Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ «Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης» ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ , 51100

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τηλέφωνο: +30 2462353203 , Τηλεομοιότυπος: +30 2462353214

 1. Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

 1. Τίτλος έργου : «Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2018-2019»

 1. Είδος σύμβασης, Εκτέλεση, Τόπος : Υπηρεσίες, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 2. Η προκήρυξη αφορά σε: Δημόσια σύμβαση
 3. Αντικείμενο του έργου

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2018-2019.

 1. Κοινό λεξιλόγιο (CPV) :

Κύριο αντικείμενο : 60130000

 1. Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις : Ναι
 2. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (3 τμήματα)
 3. Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
 4. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 1.450.387,05 ευρώ/ € (με Φ.Π.Α 1.798.479,94ευρώ/€)
 5. Δικαίωμα προαίρεσης : ΝΑΙ
 6. Διάρκεια σύμβασης : Από 01/09/2018 μέχρι την 31-08-2019 , με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

 1. Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ι εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 40% εκτός ΦΠΑ.

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 5% της κατακυρωθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ.

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ μέσω των οποίων επιχορηγείται η ΠΕ Γρεβενών.

 1. Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Φυσικά πρόσωπα/Νομικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισμοί
 2. Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης : Όχι
 3. Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας ειδικών μεταφορών επιβατών.

Γρεβενά, 18/07/2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνημμένα παρατίθονται:

Tα τεύχη του διαγωνισμού