Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) – Data Protection Officer (DPO) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-2019), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

GDPR eu logo

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) – Data Protection Officer (DPO) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-2019), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Tον με αριθμό 2016/679 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
 8. Το αριθμ. 138714/14-09-2021 έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΑΔΑΜ 21REQ009226905).
 9. Την αριθ. 1082/21 (ΑΔΑ 6ΔΑΡ7ΛΨ-ΕΒ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 10. H ariu. 1471/21 (ΑΔΑ 9ΓΡΑ7ΛΨ-7ΡΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής τροποποίηση της αριθ. 1082/21 Απόφασης.
 11. H αριθ. 147558/30-09-2021 (a/a 3532, ΑΔΑ ΩΖΛΖ7ΛΨ-Ε05) απόφαση δέσμευσης πίστωσης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) – Data Protection Officer (DPO) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-2019),

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ο οποίος θα μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πλήρους συμμόρφωσης της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Ο ΥΠΔ θα ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4624/2019 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και θα πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Ειδικότερα, ο ΥΠΔ:

 • θα ορισθεί ως υπεύθυνος έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και των υποκειμένων.
 • θα καθοδηγεί την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR, σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες γενικότερα, δεδομένης της διαρκούς εξέλιξης της νομοθεσίας, των πληροφοριακών συστημάτων και των αρμοδιοτήτων του φορέα.
 • θα καταρτίσει την Πολιτική Ασφαλείας του φορέα και θα παρακολουθήσει την εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Ασφαλείας, πραγματοποιώντας εσωτερικό έλεγχο συμμόρφωσης.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 10.000,00 ευρώ ως τελική αξία των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.

Κατόπιν τούτου προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης, μέχρι την 21/10/2021 και ώρα 15:00 για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών. Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά αρκεί να έχει αποδεικτικό παράδοσης σε εταιρεία ταχυμεταφορών μέχρι την 21/10/2021.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται:

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27

Ημιώροφος, Γραφείο 25

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης είναι η παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) – Data Protection Officer (DPO) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-2019), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ο οποίος θα μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πλήρους συμμόρφωσης της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι   υποβάλλονται ή αποστέλλονται  με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και συνυποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού:

 

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα  με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 4.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
 6. Τα λοιπά έγγραφα και Δικαιολογητικά που προβλέπονται όσον αφορά την απόδειξη της Τεχνικής Επάρκειας των υποψηφίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»,

 

Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν

Α) σε περίπτωση  εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε  περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και

Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης  για το φυσικό πρόσωπο.

 

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφοντα εξωτερικά:

 

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης
 3. Τα στοιχεία του αποστολέα

 

Συνημμένα:

 • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) – Data Protection Officer (DPO) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α/29-08-2019), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε μορφή pdf
 • Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή docx)