Ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

GDPR eu logo

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας Υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Ο αριθμ. 2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
3. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.

4. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα).
5. Τo N. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
8. Το με αριθμό 28040/20-02-2020 (20REQ006417724) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (GDPR)
9. Την αριθμ. 436/20 (Α.Δ.Α 436/20) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
10. Την αριθμ. 43212/23-03-2020 (ΑΔΑ ΨΙΖΞ7ΛΨ-ΟΞΞ, 20REQ006468429) απόφαση δέσμευση πίστωσης.

Προσκαλείστε

Προς υποβολή έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, μέχρι την 02/06/2020 και ώρα 15:00 για την ανάθεση για ένα έτος της παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €, με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Δημοκρατίας 27
Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Διοίκησης τηλ. 2461351298 Κα Καρακούλα Άννα. Για θέματα διαγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα Προμηθειών τηλ 2461351194.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης είναι υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και
αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Συνημμένα:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 66Μ27ΛΨ-Ρ36