ΑΗΣ Μελίτης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του ΑΗΣ Μελίτης Ι της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 330 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Φλώρινας»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του ΑΗΣ Μελίτης Ι της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 330 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Φλώρινας»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ
  «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου»
  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

 1. Το με αρ. πρωτ. ΑΠ ΗΛ/Β/Φ40/οικ.175815/8-6-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα:
  «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016 του ΑΗΣ Μελίτης Ι της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 330 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Φλώρινας »,
  ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΕΗ ΑΕ,  ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 53071 ΜΕΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2385039100

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: d.papavramidis@dei.com.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΓΕΡΤΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (24ωρη βάση): 2385039084

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: a.gertzikis@dei.com.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΑΗΣ Μελίτης είναι εγκατεστημένος περίπου 2000 μέτρα ΝΑ του οικισμού Μελίτης, 1500 μέτρα ΒΑ του οικισμού Λόφοι και 5000 μέτρα ΝΑ του οικισμού Αχλάδας, του Δήμου Φλώρινας. Η έκταση του γηπέδου ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός είναι 912.001,76 m2.

Στο χώρο του ΑΗΣ Μελίτης, είναι εγκατεστημένη μία (1) Λιγνιτική Ατμοηλεκτρική Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 330 MWe.

Οι Μονάδα λειτουργεί όλο το 24ωρο, σε συνθήκες μεταβλητού φορτίου, ανάλογα σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από το Ανεξάρτητο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ).

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον ΑΗΣ Μελίτης είναι λιγνίτης που προέρχεται από τα ορυχεία της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ για τις εκκινήσεις των Ατμοηλεκτρικών Μονάδων, την στήριξη της καύσης στο φλογοθάλαμο όταν αυτό απαιτείται και για την κίνηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Ο ΑΗΣ Μελίτης περιλαμβάνει τα εξής κύρια τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας:

 • Μονάδα πρόθραυσης λιγνίτη, όπου σπαστήρες τύπου «σφυρόμυλοι» μειώνουν το μέγεθος των τεμαχίων του λιγνίτη σε διαστάσεις κάτω των 40 mm.
 • Κύρια εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει: το λέβητα ατμοποίησης, τη στροβιλογεννήτρια, το συγκρότημα αποθείωσης καυσαερίων, τον πύργο ψύξεως, όλον τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα κυκλώματα νερού-ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων.
 • Σύγχρονα συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και υγρής τέφρας. Αυτά περιλαμβάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα ιπτάμενης τέφρας, τα σιλό αποθήκευσης, τις διατάξεις ύγρανσης και εκφόρτωσης της τέφρας σε ταινιόδρομους, καθώς επίσης και το σύστημα αποκομιδής της υγρής τέφρας από την τεφρολεκάνη του λέβητα.
 • Μονάδες παραγωγής αφαλατωμένου και αποσκληρυμένου νερού, καθώς και σύστημα εξευγενισμού συμπυκνώματος.

Δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου ντίζελ 3.043 m3, δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης 108 m3, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του στον λέβητα της Μονάδας.

 • Βοηθητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις Μονάδες του ΑΗΣ, όπως υπαίθρια αυλή αποθήκευσης λιγνίτη, ταινιόδρομοι μεταφοράς του, συστήματα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, Μηχανουργείο, Ηλεκτρολογείο, Ξυλουργείο, συνεργείο οχημάτων καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, όπως διοικητήριο, εστιατόριο, κ.λπ

Με βάση την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III) και την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354 Β/17.2.16) από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΗΣ Μελίτης, μόνο το πετρέλαιο ντίζελ εμπίπτει στις διατάξεις περί Κοινοποίησης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία κινδύνου του πετρελαίου ντίζελ, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.

Ονομασία προϊόντος CAS number ουσίας Ταξινόμηση
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ
Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5  

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα Επανειλημμένη έκθεση 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και όπως φαίνεται από τους συνημμένους χάρτες, ο ΑΗΣ Μελίτης είναι εγκατεστημένος σε μία γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, κυρίως με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, όπως τουρισμός ή βιομηχανία.

Συμπερασματικά στην ευρύτερη περιοχή του ΑΗΣ Μελίτη δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (εγγύτητα σε αντίστοιχες χρήσεις, δραστηριότητες ή άλλες εκμεταλλεύσεις) για την εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης (πολλαπλασιαστικό φαινόμενο ή φαινόμενο domino).

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, https://www.pdm.gov.gr

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

(Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης , Τηλ.: 2461052620 – 2461052621, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ:2131513414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» την 26/6/2018

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

Φώτιος Κεχαγιάς