Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου για τις μονάδες Ι – IV του ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 1212 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Κοζάνης»

ΑΗΣ Καρδιάς

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου για τις μονάδες Ι – IV του ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 1212 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Κοζάνης»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ
  «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου»
  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
 2. Το με αρ. πρωτ. ΑΠ ΗΛ/Β/Φ40/οικ.175818/8-6-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα:
 3. «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016 για τις μονάδες Ι – IV του ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 1212 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν.Κοζάνης»,
  ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΕΗ ΑΕ, ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 14Ο ΧΛΜ.ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 2461096052

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: v.tsigkas@dei.com.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΜΑΓΓΙΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (24ωρη βάση): 2461055251

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: m.mangiridis@dei.com.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς, είναι εγκατεστημένες τέσσερις (4) Λιγνιτικές Ατμοηλεκτρικές Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λειτουργία και των Μονάδων είναι συνεχής και αποτελούν Μονάδες Βάσης του Εθνικού Ηλεκτρικού Δικτύου. Για μια φορά το χρόνο και για διάρκεια περίπου ενός μήνα, η κάθε Μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας για ετήσια συντήρηση.

Οι Μονάδες IIΙ και IV είναι διασυνδεδεμένες με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, με δυνατότητα συνολικής ενεργειακής απόδοσης 100 MWth.

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον ΑΗΣ Καρδιάς είναι λιγνίτης της ευρύτερης περιοχής του ΑΗΣ Καρδιάς. Επιπλέον χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ για την έναυση των λεβήτων και τη συντήρηση της φλόγας στο φλογοθάλαμο όταν αυτό χρειάζεται.

Ο ΑΗΣ Καρδιάς περιλαμβάνει τα εξής κύρια τμήματα της παραγωγικής διαδιακασίας:

 

 • Μονάδα πρόθραυσης λιγνίτη, όπου σπαστήρες τύπου «σφυρόμυλοι» μειώνουν το μέγεθος των τεμαχίων του λιγνίτη σε διαστάσεις κάτω των 40 mm.
 • Τέσσερις Μονάδες, όπου κάθε μία περιλαμβάνει: το λέβητα ατμοποίησης, τη στροβιλογεννήτρια, τον πύργο ψύξεως, όλον τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα κυκλώματα νερού-ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων ενώ υπάρχουν τέσσερις καπνοδόχοι, μια για κάθε Μονάδα.
 • Συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και υγρής τέφρας. Αυτά περιλαμβάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα ιπτάμενης τέφρας, τα σιλό αποθήκευσης, τις διατάξεις ύγρανσης και εκφόρτωσης της τέφρας σε ταινιόδρομους, καθώς επίσης και το σύστημα αποκομιδής της υγρής τέφρας από την τεφρολεκάνη του λέβητα. Τέλος, υπάρχουν συστήματα μεταφοράς της τέφρας (ταινιόδρομοι) προς τον χώρο απόθεσης.
 • συστήματα παραγωγής απιονισμένου και αποσκληρυμένου νερού
 • Βοηθητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις Μονάδες του ΑΗΣ, όπως υπαίθριες αποθήκες λιγνίτη, ταινιόδρομοι μεταφοράς του, συστήματα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, Μηχανουργείο, Ηλεκτρολογείο, Ξυλουργείο, συνεργείο οχημάτων καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, όπως διοικητήριο, εστιατόριο, κ.λπ

Με βάση την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III) και την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354 Β/17.2.16) από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΗΣ Καρδιάς, οι ουσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις περί Κοινοποίησης,

στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία κινδύνου των χημικών ουσιών συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.

Ονομασία προϊόντος CAS number ουσίας Ταξινόμηση
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ
Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5  

Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα Επανειλημμένη έκθεση 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

 

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, https://www.pdm.gov.gr

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

(Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης , Τηλ.: 2461052620 – 2461052621 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ:2131513414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ» την 26/6/2018

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

Φώτιος Κεχαγιάς