Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αποσπάσεις

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του με αποσπάσεις υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και
επιθυμούν να αποσπασθούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Συγγρού 83, Αθήνα 11745). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα συνεχίσει να βαρύνει τον
προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3-4-2016, τ. Α΄)

Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι  οι παρακάτω:

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΚΤ8465ΧΘΕ-ΣΩ4)