Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν .4456/2016 (ΦΕΚ Α /24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν .4456/2016 (ΦΕΚ Α /24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007)

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 18 και 15 του Ν.4440/2016(ΦΕΚ 224/Α/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016,ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/01-03-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
2.Οι διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1, 3 και 5 και 73 παρ.5 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/ 2011 (ΦΕΚ 180/Α ́/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
4. Οι διατάξεις του άρθρου 118 και 119 του Π.Δ. 111/2014 ΦΕΚ 178/Α/29-08-2014) «Oργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 14, 18, 21, 25, 26, 27 και 28 του Π.Δ. 50/2001(ΦΕΚ Α/39/75-3-2001) περί «Καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου Τομέα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Διαβάστε εδω την ανακοίνωση (ΨΥΓΣΗ-94Ω)