Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Μετατάξεις
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1)τις διατάξεις:
α.του Π.Δ. 50/2001 (Α ́ 39)
β.των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Α ́ 26)
γ. του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (Α ́ 263).
δ. των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Α ́163).
ε. του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α ́ 180).
στ.του άρθρου 39 του Ν. 4369/2016(Α ́ 33).
ζ. του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (Α ́ 224).
η. του άρθρου 74 παρ. 11 του Ν. 4445/2016 (Α ́ 236).
θ.του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 4456/2017 (Α ́ 24).

2) την υπ’ αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Υ.48/34/οικ. 19935/27-7-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
3) την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.48/49/οικ25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».
4) την υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 58824/02-8-2016 (Β’ 2597) Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)»

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση