Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (28-7-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (28-7-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1128/9798/07-07-2022 (ΑΔΑ: 9Η9446ΜΤΛ6-ΖΕ6) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π.5096/15.07.2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για τις ακόλουθες προκηρύξεις εννέα (9) θέσεων, με στοιχεία:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η       –        Θ Ε Σ Ε Ι Σ      –         Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

RCT-2021-00147, ICT Administrators (AD6)-6 posts, 29.07.2022 (μέχρι 12:00
τοπική ώρα Βαρσοβίας)

RCT-2021-00148, ICT Administrators (AD7)-3 posts, 29.07.2022 (μέχρι 12:00
τοπική ώρα Βαρσοβίας)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00147

και

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-001478

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι α ν ο μ ή :

– Γ ρ α φ ε ί ο Υ π ο υ ρ γ ο ύ

– Γ ρ α φ ε ί ο Γ ε ν ι κ ή ς Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς

– Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (28-7-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: 6ΒΛ446ΜΤΛ6-2ΧΔ

 

 

Για την Π.Δ.Μ.