Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (19-7-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (19-7-2022)

Σύμφωνα με τα Α.Π.4662/28.06.2022, Α.Π.4723/29.06.2022, Α.Π.4824/04.07.2022 και Α.Π.4748/30.06.2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η       –        Θ Ε Σ Η       –         Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

RCT-2021-00167, Director of Capacity Building Division (AD12), 26.07.2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Βαρσοβίας)

RCT-2022-00096, Director of Deployment Management Division (AD12), 28.07.2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Βαρσοβίας)

RCT-2022-00062, Head of Unit-Head of Centre of Excellence for Combatting Document Fraud Frontex Situation Centre (AD11), 01.08.2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Βαρσοβίας)

RCT-2022-00095, Head of Unit Frontex Situation Centre (AD11), 01.08.2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Βαρσοβίας)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00167

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00096

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00062 και

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00095

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι α ν ο μ ή :

– Γ ρ α φ ε ί ο Υ π ο υ ρ γ ο ύ

– Γ ρ α φ ε ί ο Γ ε ν ι κ ή ς Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς

– Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (19-7-2022), με ΑΔΑ: Ψ41646ΜΤΛ6-Κ3Τ

 

 

Για την Π.Δ.Μ.