Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-12-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-12-2022)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ.
πρωτ. 7599/21-11-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2022 και τον Ιανουάριο 2023.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20η Δεκεμβρίου 2022:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-C-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-B-1)
Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2023:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-F-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-H-4)
 • Δέκα θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και
  Πολιτισμού (EAC-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-F-2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-A-5_Del
  Zambia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-E-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-R-3) (cost free  / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Πέντε θέσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-B-6_Inspections)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-B-6_Research)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-A-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-A-3_Company law) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-A-
  3_Financial) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-5)
 • Μία θέση στη Nομική Υπηρεσία (SJ-Ε)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή
γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών,
βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε
αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-12-2022), με ΑΔΑ: Ψ69Υ46ΜΤΛ6-ΦΥ5

 

Για την Π.Δ.Μ.