Διευκρινήσεις

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών

Σας πληροφορούμε ότι, με την αριθ. 159755/11-10-2022 (ΑΔΑ ΨΝ8Υ7ΛΨ-ΦΧΟ) Απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών για την 24/10/2022 και ώρα 15:00 και η αποσφράγιση για την 01/11/2022,
λόγω μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ το διάστημα 14/10/2022-20/10/2022.

Ενώ με την αριθ. 156202/05-10-2022 (ΑΔΑ Ω5ΑΝ7ΛΨ-ΓΗΞ) Απόφαση Διευκρινίστηκε ότι το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής υπολογίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, κάτι το οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρεται αναλυτικότερα στο τεύχος της διακήρυξης.

Για οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις σχετικά με τον διαγωνισμό θα υπάρξουν νεότερες
ανακοινώσεις.

 

Η Προϊστάμενη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

 

Να υπενθυμίσουμε τη συνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09135100-5, 09132100-4, 09135000-4, 24951100-6.

 

Συνημμένα:

Ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (2022) (pdf)

Τα παραρτήματα του διαγωνισμού, οι πίνακες των λιπαντικών και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς υγρών καυσίμων (σε μορφή docx)

 

promitheia-ygron-kaysimon-15-2022-pdm-pekozanis