Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Ανάκληση απόφασης προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανάκληση απόφασης προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας

Ανάκληση απόφασης προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α´/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α´/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3. Την αριθμ. 8909/362/02-02-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.»

4. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τα Α΄/ 13-11-2017) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 389/06-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΕΠ7ΛΨ-ΥΛΒ) απόφαση προκήρυξης του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας «Για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρου59 παρ.3 του Ν. 4497/2017)».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 82619/16-05-2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Απόδοση κενών θέσεων στο σύνολο των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το οποίο η Περιφέρεια θα προβεί σε ενιαία προκήρυξη για το σύνολο των λαϊκών αγορών της Π.Δ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάκληση της υπ’αριθμ.:389/06-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΕΠ7ΛΨ-ΥΛΒ) απόφασης προκήρυξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο59 παρ.3 του Ν. 4497/2017)», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
2. Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, ΖΕΠ, Κοζάνη
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
4. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας (Τμήμα εμπορίου και Τουρισμού)
5. Δήμο Φλώρινας

 

Πατήστε εδώ.

 

 

ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
2. Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, ΖΕΠ, Κοζάνη
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
4. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας (Τμήμα εμπορίου και Τουρισμού)
5. Δήμο Φλώρινας Φλώρινας