Ανάκληση ανακοίνωσης – πρόσκλησης

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τοων Β.Δ. 404 και 405/71

2. τις διατάξεις του Ν.2956/2001 “Περί οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού”

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ88/18-04-2013 Τεύχος Α΄)

4. Την αριθμ.71300/26-08-2014 (ανακοινωποίηση στο ορθό 29-08-2014) ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ

5. Το γεγονός ότι τόσο λόγω του μεγάλου χρονικόυ διαστήματος που έχει παρέλθει από την ανωτέρω ανακοίνωση – πρόσκληση, όσο και λόγω της υλοποίσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ στα πλαίσια του Reengineering, έχουν μεταβληθεί οι ανάγκες του Οργανισμού σε προσωπικό.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ