Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ .Δ.)

Μετατάξεις
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση