Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Μετατάξεις

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη:

1. του αρ. 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α), “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπώνζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”.

2. των άρθρων 71, 73, 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων”

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση