Μετατάξεις

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη:

1. του αρ. 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α), “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπώνζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”.

2. των άρθρων 71, 73, 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων”

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση