Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του άρθρου 164 παρ. 5 του κεφαλαίου Ι του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94)

2. του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση … και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224)

3. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

4. του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης … και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236), εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ψ.Π.) συστάθηκε με τον νόμο 4389/2016 (άρθρα 159-169) ως αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό και κατόπιν με το άρθρο 4 του ΠΔ 123/2016 μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων
και προσωπικού στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον συστατικό της νόμο η Γ.Γ.Ψ.Π έχει ως αποστολή:

α. την κατάρτιση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (Ε.Ψ.Σ.), με συγκεκριμένους στόχους για τη διείσδυση και ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη δημόσια διοίκηση και σε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,

β. τον ενιαίο σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων και έργων ψηφιακής ανάπτυξης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των φορέων του Δημοσίου, για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ψ.Σ.

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση – Πρόσκληση