Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ

Μετατάξεις
Ο ΟΓΑ προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Διευθύνσεών του με μετατάξεις ή μεταφορές συνολικά 10 υπαλλήλων, κλάδων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής (επισυνάπτεται πίνακας θέσεων), από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α ́/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων10 και 19 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Ά/4-9-2009), του άρθρου 35 παρ. 5 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ́/27-10-2011), και του άρθρου 18 του ν.4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ.2 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α ́/1-3-2017) και σε κλάδο/ειδικότητα αντίστοιχο – συναφή με τα τυπικά τους προσόντα, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΓΑ, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητας τους και των υπηρεσιακών αναγκών.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, θα αποσταλεί
αίτημα στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4002/2011 και εν συνεχεία θα εκδοθούν οι σχετικές πράξεις μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.3528/2007.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση