Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (24-4-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (24-4-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (24-4-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2476/4-4-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), διαβιβάζονται συνημμένως οι υπό στοιχεία CESE/END/VIP/01/17 προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για δύο (2) θέσεις εθνικού εμπειρογνώμονα στο Τμήμα Επικοινωνιών-Μονάδα Επισκέψεων και Εκδόσεων (Department D.Communication –Unit D2 Visits and Publications VIP) και στη Διεύθυνση Νομοθετικών Εργασιών της Μονάδας Γεωργίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Department C. Legislative work-Unit NAT Agriculture, Rural Development and Environment) στην ανωτέρω Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2017 και 2 Μαΐου 2017 αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 29η Μαΐου 2017 για την υπό στοιχεία CESE/END/VIP/01/17 προκήρυξη και μέχρι την 27η Απριλίου 2017 για την υπό στοιχεία CESE/END/NAT/02/17 προκήρυξη.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γεν. Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΘΣΑ465ΧΘΨ-Χ2Υ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (24-4-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) (24-4-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2476/4-4-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), διαβιβάζονται συνημμένως οι υπό στοιχεία CESE/END/VIP/01/17 προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για δύο (2) θέσεις εθνικού εμπειρογνώμονα στο Τμήμα Επικοινωνιών-Μονάδα Επισκέψεων και Εκδόσεων (Department D.Communication –Unit D2 Visits and Publications VIP) και στη Διεύθυνση Νομοθετικών Εργασιών της Μονάδας Γεωργίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Department C. Legislative work-Unit NAT Agriculture, Rural Development and Environment) στην ανωτέρω Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2017 και 2 Μαΐου 2017 αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 29η Μαΐου 2017 για την υπό στοιχεία CESE/END/VIP/01/17 προκήρυξη και μέχρι την 27η Απριλίου 2017 για την υπό στοιχεία CESE/END/NAT/02/17 προκήρυξη.