Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016) “Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την ιοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπές διατάξεις” όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.  4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄/01-03-2017)2.Τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007) “Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ όπως ισχύει”

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση