Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου

Μετατάξεις
Ο ∆ήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων  από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή ∆ημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα άρθρα 74 & 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α ́/28-6-2007) και το άρθρο 58 του Ν.3979/2011, σε συνδυασμό με άρθρου 100 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α) για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στις επιμέρους οργανικές μονάδες του ∆ήμου. Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει ο ∆ήμος με την ανωτέρω διαδικασία είναι οι παρακάτω:

Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει ο ∆ήμος με την ανωτέρω διαδικασία είναι οι παρακάτω:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Προσόντα υπαλλήλων
• Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης, στην οποία επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται με τα Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/31-12-2003), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α΄/09-03-2005) και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄/09-06-2006).

• Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για τις θέσεις ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ πρέπει να κατέχουν επίσης πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ με τα κατά τα ως άνω προβλεπόμενα πιστοποιητικά, δεν αφορά τους υποψήφιους προς μετάταξη υπαλλήλους που, κατά το διορισμό τους, η γνώση αυτή αποτελούσε πρόσθετο ειδικό προσόν και για την απόδειξή του είχε προσκομισθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό (ακόμη και υπεύθυνη δήλωση γνώσης Η/Υ), το οποίο προβλεπόταν από τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο διορισμού τους.)