Ανακοίνωση – πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων ΥΕ Επιμελητών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετατάξεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α΄216), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74).

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Α. Οι προς πλήρωση θέσεις αφορούν κατά κλάδο και ειδικότητα:

Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Β. Όσον αφορά τις εν λόγω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 25 του Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει.

Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου.

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση – πρόσκληση