Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Μετατάξεις

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π..., ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ………..και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και εν συνεχεία με την παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017 και εν συνεχεία με την παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 4472/2017.

β) της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

γ) του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση – Πρόσκληση