Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφοράς

Μετατάξεις
Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης, επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9, 17 και 17Α του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄224).

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα.