Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την απόσπαση ενός (1) Υπαλλήλου κλάδου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Μετατάξεις
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προτίθεται να προβεί στην απόσπαση από άλλο ΟΤΑ Α’ βαθμού ενός (1) υπαλλήλου κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB) (ομάδας Β ́ τάξης Δ ́) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η απόσπαση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του άρθρου 73 παρ. 3 του Ν. 3584/2007  (ΦΕΚ 143 Α) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α).

• του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 3584/2007  (ΦΕΚ 143 Α) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4307/14 (ΦΕΚ 246 Α).

• της παρ. 16 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54 Α).

• της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α).

• του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση