Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών

Μετατάξεις
Η Αυτοτελός Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακες ανάγκες της σε προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τισ διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , των άρθρων
71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α ́26), των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α ́163), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α ́180) , του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (́Α 226), όπωσ ισχύουν, σε κενές οργανικές θέςεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων που προτίθεται να καλύψει η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, με μετάταξη υπαλλήλων ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) και η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση