Μετατάξεις

Ανακοινωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Η Αρχή προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 68, 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007) όπως ισχύει.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220,τ.Α΄/20-9-2002) όπως ισχύει.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2742/1997 (ΦΕΚ 50,τ.Α΄/10-4-1997) όπως ισχύει.

4.Τις διατάξεις  του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία ∆εδομένων)
καλεί τους υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπασθούν στην Αρχή, να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην προκήρυξη υπόδειγμα, στη ∆ιεύθυνση Γραμματείας της Αρχής, Τμήμα ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση