Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να στελεχώσει, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εδρεύει στην οδό Καρ. Σερβίας 3 &  Νίκης 2, Αθήνα, με επτά  (7) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, τέσσερις (4) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, τρείς (3) του κλάδου ΠΕ Νομικών και εναλλακτικά τρείς (3) του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (επιθυμητά πτυχία Οικονομικών ή Νομικών Σχολών), προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2671/1998 (Α ́/289/1998) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4199/2013 (Α ́/216/2013), την παρ.13 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α ́82/2012), την παρ. 15του άρθρου 10 του ν. 2898/2001 (Α ́ 71/2001), την παρ. 2β του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (Α ́/46/2000), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α ́/180/1999), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν. 4412/2016 (Α ́/147/2016) :

α) τους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ, με δωδεκαετή (12) αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,

β) τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με τετραετή (4) τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και

γ) τους υπαλλήλους από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς αρμοδιότητας του τομέα Μεταφορών και Δικτύων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατηγορίας ΠΕ, με δωδεκαετή (12) αναγνωρισμένη υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση