Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Μετατάξεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Υ.48/34/οικ. 19935/27-7-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
 • Σην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.48/49/οικ 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».

 • Των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009
 • Του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007
 • Του άρθρου 39 του Ν. 4369/2016
 • Του Π.Δ. 50/2001 (όπως ισχύει)
 • Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου
 • Την υπ’ αριθμ. 310/2-11-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
  προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση