Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Βόλβης

Μετατάξεις

Ο Δήμος Βόλβης που εδρεύει στον Σταυρό Νομού Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα έξι (16) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.

Για τον σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης: Ταχ. Δ/νση: Σταυρός – Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 14 η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η μετάταξη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79, 181 του Ν. 3584/2007, άρθρο 246 του Ν. 3852/2010 άρθρο 58 Ν. 3979/2011 και παρ. 5 άρθρου 35 του Ν. 4024/2011.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο Δήμος με μετάταξη, σύμφωνα με την παρούσα είναι οι παρακάτω:

Μία (1) θέση ΠΕ – Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Μία (1) θέση ΠΕ – Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

Μία (1) θέση ΠΕ – Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μία (1) θέση ΠΕ – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μία (1) θέση ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών

Μία (1) θέση ΤΕ – Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

Μία (1) θέση ΠΕ – Δημοτικής Αστυνομίας

Μία (1) θέση ΤΕ – Δημοτικής Αστυνομίας

Δύο (2) θέσεις ΔΕ- Δημοτικής Αστυνομίας

Τρείς (3) θέσεις ΥΕ – Εργατών Καθαριότητας

Τρεις (3) θέσεις ΥΕ – Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης από 20-10-2016 έως 30-3-2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και τυχόν πρόσθετων προσόντων

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

Β. Ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4305/2014.

Γ. Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικών στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους.

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύει.

Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του www.minadmin.gov.gr καθώς και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Βόλβης.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου Βόλβης και στο τηλέφωνο 23970.26.666 αρμόδιος υπάλληλος Νεστορούδης Κων/νος.

Ο Δήμαρχος   Βόλβης

 

 

Διαμαντής Ι. Λιάμας