Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του και εδρεύουν στις έδρες των Πρωτοδικείων της χώρας.

Α. Οι μετατάξεις αφορούν υπαλλήλους προερχόμενους από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες  υπηρεσίες, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής που τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο.
Β. Οι μετατάξεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α ́ 163), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α ́ 263), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 400 2/2011 (Α ́ 180) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α ́226), όπως ισχύουν, είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις είτε με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εργασιακής τους εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητάς τους (που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την κρίση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο).
Μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως ισχύει.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση