5η τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 Βιολογικές καλλιέργειες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Βιολογικές καλλιέργειες

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται  προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πέμπτη (5η) τροποποίηση της  αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 Βιολογικές καλλιέργειες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020” (Β΄4310/30.12.2016),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. Πρωτ. 1727/134058/07-06-2019 5η Τροποποίηση της με αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ‘’καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) την με αριθμ. πρωτ. 2120/167340/05-07-2019 ‘’Τροποποίηση της αριθμ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020’’,

Η εν λόγω Απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ ανάρτησης ΩΘ2Υ4653ΠΓ-ΒΞΤ.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας α/α

Λιόλιου Παρασκευή