Ορισμός ελεγκτών των ετήσιων διοικητικών ελέγχων και των αιτημάτων-φακέλων πληρωμής και ολοκλήρωσης της πράξης, των δικαιούχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.

γ. Την αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την αρ. 34657/557/6-3-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την τοποθέτηση της υπαλλήλου Κατσούλα Μαρίας στη ΔΑΟΚ της ΠΕ Κοζάνης.

ε. Την αρ. 157491/2454/30-8-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την τοποθέτηση της υπαλλήλου Τάλλαρου Στεφανίας στη ΔΑΟΚ της ΠΕ Κοζάνης.

στ. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

ζ. Την αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016) όπως κάθε φορά ισχύει.

η. Την αρ. 8837/14-10-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016» όπως κάθε φορά ισχύει.

θ. Την αρ. 6476/25-7-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020».

ι. Το αρ. 154933/4301/29-8-2018 (Α.Π. εισερχομένου στη ΔΑΟΠ 156597/840/29-8-2018) έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Γρεβενών.

κ. Το αρ. 155012/14173/31-8-2018 (Α.Π. εισερχομένου στη ΔΑΟΠ 159808/858/4-9-2018) έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Κοζάνης.

λ. Το αρ. 155024/9663/4-9-2018 (Α.Π. εισερχομένου στη ΔΑΟΠ 161253/868/6-9-2018) έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Καστοριάς.

μ. Το αρ. 17613/155204/11-9-2018 (Α.Π. εισερχομένου στη ΔΑΟΠ 163897/871/11-9-2018) έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Φλώρινας.

ν. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

  1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 της αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργικής Απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, ορίζονται ως υπεύθυνοι των ετήσιων διοικητικών ελέγχων και των αιτημάτων-φακέλων πληρωμής και ολοκλήρωσης της πράξης, των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020», της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016, ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι ακόλουθοι υπάλληλοι:

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνημμένα η Απόφαση (ΑΔΑ: 67ΨΗ7ΛΨ-ΜΔ8)