Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ

52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-10-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-10-2021)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε κ ισχύει, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 69.600,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση παράτασης της από 25-6-2021 Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025» έως την 31η-12-2021
 5. Έγκριση  3ου  Α.Π.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»
 6. Έγκριση του σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών»
 7. Έγκριση σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας με την «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (ΜΟΔ Α.Ε) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»
 8. Έγκριση Πρακτικού Νο 27 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 6/129698/27-08-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την
  «Προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων  έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»
 9. Έγκριση  Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης : “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος  Αρμενοχωρίου”»
 10. Έγκριση Παράτασης διάρκειας σύμβασης των Εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ», προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση κατάργησης της 1356/45ης/11ο/07-9-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης της οποίας η έναρξης ισχύος καθορίζεται από 01/09/2021 και έγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του  ν. 4782/2021..
 12. Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021 – 2022 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 13. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»
 14. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση Έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού»
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού 36η Philoxenia  – Θεσσαλονίκη 2021
 18. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 19. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 24. Έγκριση παράτασης Σύμβασης της Ρασπόπτσης Παντ. Νικόλαος ΕΠΕ για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας έως 31-12-2021»
 25. Έγκριση λύσης Σύμβασης επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2021, συνολικού ποσού 4.351,13€
 26. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 21.120,00€ για
  «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», για τα έτη 2021-2022
 27. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22/2021
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ελαστικών)
 30. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ειδών Ένδυσης)
 31. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (χρονικό διάστημα 1/10/2021 έως 31/12/2022)
 32. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022»
 33. Έγκριση Μετακίνησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 

 

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.