Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στο Δικαστικό Γραφείο Σύρου»

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στο Δικαστικό Γραφείο Σύρου»

 1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε εκτέλεση της απόφασης της Προέδρου του με αριθμό 407/08-10-2021, προκηρύσσει την πλήρωση με μετάταξη των παρακάτω θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 66 του ν.4714/2020 (Α’ 148).
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Νομικών.
Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΡΟΥ: Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 

 1. Η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ., κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
  Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές.
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους ή την προηγούμενη τυχόν μετάταξή τους και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ/μα 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 12 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
  Για τον κλάδο ΠΕ Νομικών, ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Επιθυμητή είναι η καλή γνώση Γαλλικής.

  Περαιτέρω, απαιτείται η κατάθεση πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, λόγω της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Ν.Σ.Κ., και για τους τρεις κλάδους

Η δαπάνη μισθοδοσίας των μετατασσόμενων υπαλλήλων θα καλυφθεί με τη διαδικασία που αναφέρεται στη με αριθμό 2/48219/ΔΠΓΚ/22-2-2021 εγκύκλιο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3) και σύμφωνα με τη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αριθμό 2/711/ΔΠΓΚ/11 -1 -2021 (ΑΔΑ: ΩΓΓΝΗ-ΩΨ4),

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, όπως το άρθρο 15 και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 70 και 71 αντίστοιχα του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση info@nsk.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την 13-10-2021 και λήγει την 05-11-2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) α. Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) για την πιστότητα του περιεχομένου του.

γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

δ. Αντίγραφα αποδεικτικών γνώσεων πληροφορικής.

ε. Αντίγραφα αποδεικτικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας ή και γαλλικής (για τον κλάδο ΠΕ Νομικών).

στ. Ευκρινές αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στο Δικαστικό Γραφείο Σύρου», με ΑΔΑ: 9ΛΔ1ΟΡΡΕ-ΨΟΓ

 

Για την Π.Δ.Μ.