45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-9-2021)

Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ 28-5-2021

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-9-2021)

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-9-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 7/09/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 27η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει των Ν.3614/2007,4412/2016 και 4782/2021 καθώς και την Υ.Α.10926/ΦΕΚ Β302/5.2.2020 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΜΟΔ Α.Ε., τον ορισμό μέλους παρακολούθησής της σύμφωνα με το άρθρο 5 και πρόταση στελέχους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης  και Παραλαβής των παραδοτέων  της σύμβασης μίσθωσης έργου του βοηθού επίβλεψης για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ¨Υποστήριξη της επίβλεψης του έργου του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας μέσω εξωτερικού συνεργάτη Μηχανικού-Βοηθού επίβλεψης : «MIS50070753 ,Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης» με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας¨ Προϋπολογισμού: 59.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Προϋπολογισμού: 718.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2021
 7. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο:
  «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00€ με Φ.Π.Α. (Ποσό συμμετοχής της Π.Ε. Κοζάνης: 4.819.000,00€ με Φ.Π.Α)
 8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.891.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 9. Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 10. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 11. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου “Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της ΠΕ Γρεβενών 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 12. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 429/21 απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου
 14. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 15. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 16. Ορισμός δικηγόρου
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Καταλογογράφηση και εμπορική αξιολόγηση ποικιλιών τοπικών οίνων (Αμύνταιο) του έργου WINCOME.
  Παραδοτέο D 3.3.1.&  Καταγραφή και Διερεύνηση της Γενετικής Παραλλακτικότητας (Τοπικές ποικιλίες αμπέλου στο Αμύνταιο) του έργου WINCOME. Παραδοτέο D 4.3.1. και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030825, όπως αυτή τροποποιήθηκε»
 18. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19/2021
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς
 22. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, για περίοδο ενός μηνός, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση λαμπαδηφορίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 24. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) Γρεβενών (πρώην ΚΕΣΥ)»
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών δήλωσης φόρου εισοδήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 27. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της Π.Δ.Μ.
 28.  Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 30. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 31. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 32. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 33. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 35. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης
 36. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
 37. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.